MediaWiki

From semantic-mediawiki.org
Jump to: navigation, search
MediaWikiMediaWiki

MediaWiki是一个用来运行基于网络的维基站点(web-based wikis)的应用程序。在世界范围内,其正在用于运行许多最受青睐的维基站点,如Wikipedia、Wiktionary等等。它是构建Semantic MediaWiki时所依赖的基础软件,且目前仍处在活跃的开发当中。